NM-reglement


REGELVERK FOR NORGESMESTERSKAP PÅ TREKKSPILL OG DURSPILL
(Revidert oktober 2017)

1 Generelt

1.1 Norgesmesterskapet (NM) er et tilbud Norske Trekkspilleres Landsforbund (NTL) gir trekkspillere som ønsker å være med og konkurrere på landsbasis. Konkurransene skal ha en deltakeravgift som er rimeligere for NTL-medlemmer enn ikke-medlemmer. Ved påmelding skal NTLs skjema benyttes. Dette fås ved henvendelse til NTL.

1.2 Det er ikke tillatt å delta i flere enn to grupper/orkestre innenfor samme klasse (gjelder ikke komp/dirigenter/musikalske ledere).

1.3 En gruppe/et orkester kan delta kun en gang innenfor samme klasse.

1.4 Digitale trekkspill/durspill kan benyttes i følgende klasser: K, O, U, J, G1, G2 og Å. Innspilt komp/musikk kan ikke benyttes, unntatt i åpen klasse.

1.5 Konkurransene kan kjøres uten lydanlegg. Hvis NM gjennomføres med lydforsterking, skal det akustiske lydbildet løftes på en diskret måte.

1.6 Arrangøren skal skaffe førsteklasses lydanlegg for komp og en sakkyndig til å betjene dette. Det må også stilles et komplett trommesett av høy kvalitet til disposisjon, samt tilstrekkelig antall notestativer og stoler. Det må være stoler i ulike størrelser tilgjengelig for solist og duettklassene. Øvrige instrument og utstyrsbehov må besørges og bekostes av deltakerne.

1.7 Den enkelte deltager kan ikke kreve noen form for godtgjørelse ved evt radio og TV opptak eller ved streaming utført på oppdrag fra NTL. 2 Klasseinndeling – repertoar - spilletid

2.1 Klassene inndeles etter musikkform. I klassene solister, duetter, varieté, åpen klasse, kammer, orkester-, og underholdningsmusikk skal deltakerne holde seg til en musikktype som ikke går inn på gammeldansklassenes områder (gjelder ikke klassene for durspill solist, durspill duett og delvis orkester junior)

2.2 For deltagere i alle klasser vil det være en fordel å vise flest mulig sider av seg selv som musiker(e) ved å fremføre et program med stykker av forskjellig karakter/stilart.

2.3 Samspill med andre instrumenter er tillatt (unntatt duetter), dog må trekkspillet/durspillet ha en fremtredende rolle (unntatt i åpen klasse).

2.4 Ved deltakelse i solist- og duettklassene og orkester junior er alderen pr. 1.1. samme år som den aktuelle konkurransen avgjørende. Hvis det er aldersforskjell i duettklassen, er eldstemanns alder avgjørende.

2.5 En deltager kan ikke benytte samme musikkstykke mer enn to påfølgende år. Deretter får musikkstykket en karantenetid på to år.

2.6 Deltagerne er ansvarlige for å holde seg innenfor maks oppsatt spilletid. Eventuell dispensasjon for overskridelse av denne tiden skal, etter søknad vedlagt påmeldingsskjemaet, godkjennes av NTL ved konkurransekomitèen. Spilletiden kan bli kontrollert. Dette gjelder ren spilletid, med unntak av stykker som har flere satser. I alle klasser bortsett fra gammeldans, gjelder maks spilletid. Bevisst overskridelse medfører trekk i poeng: • 0-3 minutter 5 poeng • Utover 3 minutter 5 poeng per minutt 3 Klasser

3.1 Solister

• Trekkspill solist t.o.m. 11 år (S1) - Samlet spilletid maks 10 min. • Trekkspill solist 12-14 år (S2) - Samlet spilletid maks 15 min. • Trekkspill solist 15-17 år (S3) - Samlet spilletid maks 15 min. • Trekkspill solist f.o.m. 18 år (S4) - Samlet spilletid maks 30 min. Programmet skal være av variert karakter, se punkt 2.2. Minst ett av stykkene skal være en originalkomposisjon for instrumentet. • Durspill solist t.o.m. 11 år (S5) - Samlet spilletid maks 10 min. • Durspill solist 12-14 år (S6) - Samlet spilletid maks 15 min. • Durspill solist 15-17 år (S7) - Samlet spilletid maks 15 min. • Durspill solist f.o.m. 18 år (S8) - Samlet spilletid maks 20 min. 3.2

 

3.2 Duetter

• Duetter to trekkspill t.o.m. 14 år (D1) - Samlet spilletid maks 12 min. • Duetter to trekkspill f.o.m. 15 år (D2) - Samlet spilletid maks 15 min. • Duetter to durspill t.o.m. 14 år (D3) - Samlet spilletid maks 12 min. • Duetter to durspill f.o.m. 15 år (D4) - Samlet spilletid maks 15 min.

3.3 Varieté (V)

Samlet spilletid maks 12 min. Ingen aldersinndeling. Solistisk underholdningsmusikk fremført på trekkspill. Musikken har ofte et virtuost preg. Det skal ikke benyttes noter ved fremføringen.

3.4 Kammermusikk (K)

Samlet spilletid maks 12 min. Klassisk musikk spilt av liten gruppe (fra to til syv deltagere, ved to så kan det ikke være to trekkspillere da disse da hører til i duettklassen). Stemmene i partituret skal være solistisk besatt og det skal spilles uten dirigent. Det oppfordres til samspill med andre instrumenter, men trekkspillet skal ha en fremtredende rolle.

3.5 Orkestermusikk (O)

Samlet spilletid maks 15 min. Klassisk musikk spilt av trekkspillorkester. Det skal spilles komposisjoner/arrangementer med minimum tre stemmer. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet skal ha en fremtredende rolle.

3.6 Underholdningsmusikk (U)

Samlet spilletid maks 12 min. Lettere form for musikk (ikke gammeldans), spilt av trekkspillorkester. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet skal ha en fremtredende rolle.

3.7 Junior orkester (J)

Samlet spilletid maks 10 min. Aldersgrense er t.o.m 17 år, men inntil to personer i hvert orkester kan være maksimalt 19 år. Aldersgrensen gjelder ikke for komp og dirigent. Klassen egner seg spesielt godt for elevorkestre. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet/durspillet skal ha en fremtredende rolle. Musikken kan være av enklere karakter, men det kreves et variert musikalsk og genremessig uttrykk. Gammeldans kan være et element i programmet, men ved deltakelse i klassen Junior orkester (J) kreves det at flere stilarter inngår i programmet.

3.8 Gammeldans klubb/orkester (G1)

Gammeldans spilt av trekkspill-/durspillklubb/orkester. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet eller durspillet skal ha en fremtredende rolle. Det spilles fire melodier i ulik danseart, dvs. vals, polka, reinlender og masurka, eller nært beslektede danser av disse.

3.9 Gammeldans grupper (G2)

Gammeldans spilt av grupper med inntil seks deltagere + komp. Andre instrumenter kan benyttes, men trekkspillet/durspillet skal ha en fremtredende rolle. Det spilles fire melodier i ulik danseart, dvs. vals, polka, reinlender og masurka, eller nært beslektede danser av disse.

3.10 Gammeldans solist

Gammeldans spilt av solist på trekkspill eller durspill. Deltakere til og med 14 år stiller i klassen junior. Deltakere fra og med 15 år stiller i klassen senior. Det skal spilles 3 melodier i ulike dansearter i klassen. Dansetakt og danseappell tillegges betydelig vekt i bedømmingen av klassene.

Solist Gammeldans junior (G3)

Solist Gammeldans senior (G4)

3.11 Åpen klasse (Å)

Samlet spilletid maks 12 min. Alle som spiller musikkgenrer eller har en instrumentsammensetning som ikke passer inn i de øvrige klassene kan delta i åpen klasse. Det oppfordres til å presentere nyskapende prosjekter. Trekkspillet/durspillet må være representert. Det skal spesielle grunner til for at solo-trekkspill passer inn i denne klassen, da de aller fleste sjangere dekkes av solist- og variete-klassene. En publikumspris blir utdelt på bakgrunn av fremførelse, kreativitet og opptreden.

3.12 Superfinale

Følgende er kvalifisert til superfinalen i gammeldans på NM: Vinnerne fra G1, G2, G3 og G4, forutsatt at det har blitt delt ut norgesmestertittel i disse klassene. Alle spiller 4 melodier i ulik taktart, der minimum to melodier skal være melodier som ikke er brukt under konkurransen i G1, G2, G3 og G4. Vinner av superfinalen vinner vandrepokalen og en pengepremie på 7500 kr. 4 Notemateriell

4.1 Det må foreligge lesbare noter til dommerne for følgende klasser:

• Trekkspill solist (ikke durspill solist og gammeldans solist) • Duetter (ikke durspill duett) • Kammermusikk • Orkestermusikk • Underholdningsmusikk I klassene kammer-, orkester- og underholdningsmusikk skal det foreligge partitur. Deltagerne skal ha med seg tre eksemplarer av det som skal spilles når de registrerer seg for konkurransespill i sekretariatet. Etter at konkurransen er ferdig vil notene bli makulert.

5 Bedømming

5.1 Bedømmingen skjer etter regler godkjent av NTLs landsstyre. Hver dommer benytter en poengskala fra 0-50. Prestasjonen til deltageren deles opp i følgende skala: • Nivå 5: 50-46 poeng. Særdeles god prestasjon. • Nivå 4: 45-34 poeng. Meget god prestasjon. • Nivå 3: 33-20 poeng. God - akseptabel prestasjon. • Nivå 2: 19-10 poeng. Noenlunde - ikke oppsiktsvekkende prestasjon. • Nivå 1: 9-0 poeng. Lite tilfredsstillende nivå.

5.2 For å få norgesmestertittel må man oppnå minst 100 poeng i sin klasse.

Hvis man ikke oppnår norgesmestertittel får man heller ikke gullmedalje. Da blir det sølv og andre plass til den som oppnår høyest poengsum, samtidig som resultatrekkefølgen forflytter seg nedover.

6 Pengepremier

6.1 Trekkspill solist t.o.m. 11 år (S1): 2 000 kr. Trekkspill solist 12-14 år (S2): 2 000 kr. Trekkspill solist 15-17 år (S3): 2 000 kr. Trekkspill solist f.o.m. 18 år (S4): 5 000 kr. Durspill solist t.o.m. 11 år (S5): 2 000 kr. Durspill solist 12-14 år (S6): 2 000 kr. Durspill solist 15-17 år (S7): 2 000 kr. Durspill solist f.o.m. 18 år (S8): 5 000 kr. Solist gammeldans junior (G3): 2 000 kr. Solist gammeldans senior (G4): 2 000 kr. Superfinale i gammeldans: 7 500 kr. For å få pengepremien må vinneren av den aktuelle klassen bli norgesmester, altså oppnå minst 100 poeng. I tillegg til pengepremiene nevnt over vil NM-dommerne dele ut 5 000 kr. til det de mener er mesterskapets beste prestasjon, uavhengig av klasse.

7 Dispensasjon

7.1 Dersom det er behov for å søke om dispensasjon fra deler av reglementet skal det sendes en begrunnet søknad til konkurransekomitéen (post@trekkspillforbundet.no) i god tid før arrangementet finner sted.

 

Mer reglement