Hovedsiden

Nye retningslinjer for Frifond

Styret i Norsk musikkråd har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen Frifond kompetanse og aktivitet 2017. Frist for å søke er 15. februar. Under følger retningslinjer og lenke til søknadsskjema.

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND KOMPETANSE OG AKTIVITET 2017
§ 1 Formål
Frifond er en tilskuddsordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske
rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert kulturaktivitet på lokalt plan i
frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge.
Disse retningslinjene gjelder den delen av Frifond-ordningen som er kalt Frifond
kompetanse og aktivitet, og som er forvaltet av Norsk musikkråd. Hvis ikke annet er
særlig angitt i disse retningslinjene, gjelder retningslinjene for Frifond musikk for
prosjekter under Frifond kompetanse og aktivitet.

§ 2 Målgruppe
Støtteordningen skal gi lokale lag for og med barn og unge under 26 år mulighet til å
sette inn kompetansehevende tiltak i lokallaget, realisere ekstraordinære aktiviteter,
initiere og gjennomføre samarbeidsprosjekter. Søknader til inkludering, integrering,
tilrettelegging og etnisk mangfold vil bli prioritert.

Lag, forening eller gruppe som søker støtte fra Frifond kompetanse og aktivitet må:
• bestå av minst 3 personer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen
og inkluderende
• arbeide for og med barn og unge - minst 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være
under 26 år
• ha lokal tilknytning og drive aktiviteten i lokalmiljøet, i tråd med ordningens
formål. Normalt vil kravet til lokal tilknytning være at aktiviteten finner sted i
egen kommune, men det kan gjøres unntak fra dette dersom tiltaket kommer
lokalmiljøet til gode.
• stiftelser, tiltak i regi av det offentlige eller idrettsaktiviteter faller utenfor
tilskuddsordningen.

Lag, foreninger eller grupper knyttet til en nasjonal organisasjon som alt har fått
tilskudd fra Frifond organisasjon har anledning til å søke om støtte fra Frifond
kompetanse og aktivitet. Det er dog en forutsetning at lokallaget ikke har fått Frifond
organisasjonstilskudd til den aktuelle aktiviteten, prosjektet eller tiltaket.

§ 3 Søknadsbeløp
Det er mulig å søke om støtte fra denne tilskuddsordningen på beløp fra 25.000 til
150.000 kroner.
§ 4 Søknadsberettigede tilskudd
Kompetansehevende tiltak i lokallaget som ikke kan gjennomføres innenfor ordinært
driftsbudsjett, som for eksempel:
• Kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak
innenfor alle musikkgenre
• Utvikling av nytt materiell, komposisjoner mm
• Ekstraordinære lokale
• Større samarbeidsprosjekter mellom flere lokale lag, på tvers av genre ,
festivaler, konserter med mer
• Regionale prosjekter som stimulerer det lokale musikklivet og har større lokale
ringvirkninger
• Tiltak for å styrke ledelseskompetansen i organisasjonene og lokallagene
• Kurs og faglig opplæring av deltakerne i ekstraordinære prosjekter
• I særlige tilfeller honorar til ekstern ekspertise/veiledere i prosjektet. Det må
komme klart frem i søknad og spesifiseres i budsjett hvem dette gjelder
• Prosjekter rettet mot nye musikkmiljøer, som initiativ til inkluderings- og
mangfoldsarena, kulturell kompetanse og prosjekter som setter fokus på
mangfold, holdninger, inkludering og deltakelse.
Midler fra denne støtteordningen kan ikke brukes til å dekke:
• Ordinære driftskostnader.
• Store utstyrsinvesteringer.
• Ren innsamlingsaktivitet.

§ 5 Krav til søknaden
Alle søknader sendes Norsk musikkråd på eget søknadsskjema. En ufullstendig
søknad vil ikke bli behandlet. Søker er selv ansvarlig for at søknaden er fullstendig.
Søknaden skal inneholde:
• Fullstendige opplysninger om og kontaktopplysninger for søkerlag/-forening/-
gruppe og om kontaktperson for søkerlag/-forening/-gruppe.
• Søknadssum. Maksimal søknadssum er 150.000 kroner. Søknader med høyere
søknadssummer blir ikke behandlet.
• Opplysning om antall medlemmer/deltakere under og over 26 år.
• Konkret omtale av prosjektet eller investeringen.
• Budsjett, der alle utgifter og inntekter, herunder inntekter fra andre enn Frifond,
er spesifisert. Det blir ikke gitt støtte på grunnlag av budsjettposter som
“diverse” eller “uforutsette utgifter”.
• Erklæring på at tiltaket det søkes om tilskudd til ikke har mottatt midler fra
Frifond organisasjon.
• Prosjektbeskrivelse med mål, aktiviteter og ønsket resultat, samt tidsplan for
gjennomføringen av prosjektet.

§ 6 Frister
Søknad om tilskudd skal være Norsk musikkråd i hende innen 15. februar 2017.
Prosjekter som innvilges støtte må være avsluttet med innsendt rapport og revidert
regnskap til Norsk musikkråd innen 1. desember 2017. Det vil ikke bli gitt utsettelse
på fristen, ei heller tillatelse til å overføre til skuddet til neste år. Dersom denne
fristen ikke overholdes, kan Norsk musikkråd trekke tilskuddet i sin helhet tilbake.

§ 7 Saksbehandling og fordelingsvedtak
Søknadene blir vurdert av et eget fordelingsutvalg som utarbeider et forslag til styret
i Norsk musikkråd. Styret fatter fordelingsvedtak.

§ 8 Klageadgang
Det kan klages på fordelingsvedtak i forbindelse med søknad om støtte fra Frifond
kompetanse og aktivitet dersom søker mener at det har skjedd feil i
saksbehandlingen.
Klage skal sendes til Norsk musikkråd innen to uker etter at svar på søknad er sendt.
§ 9 Utbetaling av innvilget støtte
Søkere som får innvilget tilskudd fra støtteordningen vil motta et akseptskjema som
gjør rede for hvilke vilkår og forutsetninger som ligger til grunn for tilskuddet.
Signert akseptskjema skal sendes Norsk musikkråd innen fastsatt tid før utbetaling av
tilskudd. For sent innkomne akseptskjema vil føre til bortfall av innvilget tilskudd.
Dette kan ikke påklages.
Tilskuddet utbetales slik:
• 50% av tilskuddet utbetales ved mottatt bekreftelse på at prosjektet skal
settes i gang.
• 50% etter at rapport og prosjektregnskap med særattestasjon fra
statsautorisert/registrert revisor er mottatt.
Norsk musikkråd forbeholder seg retten til å holde tilbake tilsagnsbeløpet dersom det
er mistanke om at søker har misligholdt midler fra denne, eller andre
tilskuddsordninger, eller at tilskudd fra denne eller andre tilskuddsordninger er gitt
på feilaktig grunnlag.

§ 10 Krav til rapportering
Ved å signere akseptskjemaet forplikter søker seg til å returnere en beskrivende
sluttrapport sammen med regnskap med godkjent særattestasjon fra revisor innen
den fristen som gjort kjent i tilsagnsbrevet.
Alle prosjekter som innvilges støtte skal levere attestasjon fra valgt eller registrert
revisor på regnskapet.
Tilskuddsmottaker skal oppbevare originale bilag i 1 år etter rapporteringsfrist.
For øvrig gjelder bestemmelser i henhold til tildelingsbrev.
* * *
Retningslinjene er vedtatt av styret i Norsk musikkråd den 7. desember 2016 og
gjelder for tildelingsåret 2017.

SØKNADSSKJEMA

Dele
 

Besøkende

Vi har 43 gjester her nå