Hovedsiden

Refleksjoner etter landsmøtet i NTL 29. oktober.

NTLs landsstyre gjør her greie for saken om sammenhengen mellom DM, NM, distrikt og kretser, som ble behandlet på forbundets landsmøte på Gardermoen sist helg. 

NTL har akkurat gjennomført sitt landsmøte, og landsmøtet har fattet viktige beslutninger for NTL som organisasjon. Den viktigste saken på landsmøtet i år var sak 5.1.1. Sammenheng mellom DM, NM, distrikt og kretser. Denne saken ble grundig debattert i landsmøtet, delegatene hadde forberedt saken i sine egne kretser og saken hadde også vært tema bla hos sentrale trekkspill-lærere. Landsmøtet vedtok landsstyrets innstilling mot 8 stemmer. Flere viktige ressurspersoner for NTL og trekkspillet har i etterkant av vedtaket publisert stor misnøye med vedtaket på sosiale medier. Til tross for at de fleste debattanter ikke var til stede på landsmøtet, uttales det med sikkerhet hva som blir konsekvensene av vedtaket. Debatten gir, etter landsstyrets syn, en ukorrekt og unyansert beskrivelse av realiteten.

Hva er de egentlige konsekvensene av vedtaket?
Distriktstrukturen: NTL har i sine vedtekter fastsatt hvilke fylkeskretser som skal samarbeide i en distriktstruktur. Det eneste formålet med distriktstrukturen er gjennomføringen av distriktmesterskapet. Vedtektene pålegger fylkeskretsene i alle distriktene ansvaret for at DM blir gjennomført. I alle andre strukturer i NTL så forholder vedtektene seg til fylkeskretsene. Konkurransereglene til NTL fastslår at medlemmer må stille til distriktvise konkurranser i det distriktet de er medlem i.

Realiteten i organisasjonen er en praksis som ikke er helt i tråd med vedtektene. Flere kretser arrangerer ikke DM, NTLs spillende medlemmer har musikalske samarbeid som går over kretsgrenser (noe som er i konflikt med konkurransereglene), noen distrikt arrangerer DM sammen, noen distrikt har problem med å samarbeide etc. Landsmøtets vedtak gir nå fylkeskretsene mulighet til å vurdere hvem de ønsker å samarbeide med på nytt. På landsmøtet ble det avklart at Buskerud vil trekke seg ut av samarbeidet med Telemark og Vestfold. Den viktigste hensikten med endringen er å legge til rette for et best mulig tilbud for medlemmene i de ulike kretsene. Det er fylkeskretsen selv som er best egnet til å vurdere dette behovet. Dette ansvaret har de nå fått gjennom landsmøtets vedtak, og styret har stor tillit til at kretsene tar dette ansvaret.

Distriktmesterskap: Både landsstyret og landsmøterepresentantene er enige om at konkurransene som i dag arrangeres som distriktmesterskap er svært viktige konkurransearenaer for våre medlemmer, og for barn og unge i særdeleshet. Det kommer selvfølgelig til å bli arrangert distriktmesterskap/konkurranser i et flertall av kretsene fortsatt, selv om distriktbegrepet er fjernet fra ordlydene i vedtektene. Det som er nytt er at kretsene vil kunne gi arrangementet nytt navn hvis de ønsker det, de kan velge å åpne opp for deltakelse fra andre enn de som ikke bor i de kretsene, de kan inngå samarbeid om arrangementet med en etablert festival, et hotell, dansemiljø, folkemusikkmiljø… I tillegg har perioden for arrangementsgjennomføringen blitt økt til fra 1. januar til 7. mai. Datoen 7. mai er for å inkludere World Accordeon Day(6. mai) i denne tidsperioden. Dette betyr at kretsene har fått mulighet til å utvikle sine arrangement videre til beste for medlemmene i egen krets. NTL sin konkurransekomite vil omskrive dagens felles konkurranseregler for DM og NM til å bli ett regelverk for NM og ett for DM/ kretsvise konkurranser. Konkurransereglene vil være identiske med det som gjelder for DM og NM pr. i dag. Kretsene gis nå mulighet til å gjøre lokale endringer på dette regelverket hvis det vurderes som hensiktsmessig for kretsen. Innspill under landsmøtedebatten indikerer at det for de fleste kretser ikke vil være behov for å endre regelverket, men noen vil sannsynligvis endre f.eks antallet dommere i konkurransen, avviklingen av gammeldansklasser (f.eks at hvert deltakende orkester spiller en danseøkt, f.eks inntil 20 min, i stedet for to melodier), at deler av konkurransene går på kveldstid, at klasser slås sammen (G1 og G2) etc, eller at helt nye klasser etableres pga behov i egen krets.
Det er viktig å presisere at de distriktene som har vellykkede distriktkonkurranser i dag signaliserer at de vil fortsette med disse, men de distriktene som sliter med å skape gode rammer rundt dagens DM må vurdere å endre sitt arrangement. Regelendringen åpner også for at konkurranseformen kan erstattes med en større konsert eller lignende. Dette vil være en mulighet som særlig de kretsene som i dag ikke har grunnlag for å gjennomføre konkurranser(DM) bør benytte for å revitalisere kretsarbeidet.

Dette er status for antall deltakere på DM i 2016 og hvor mange av disse som valgte å delta på NM samme år:

 

 

 

 

 

Hver enkelt krets har, med endringene som ble vedtatt på landsmøtet, fått en aktivitetsplikt om å gjennomføre et arrangement enten alene eller sammen med andre. De fleste kommer nok til å arrangere en konkurranse, men i de kretsene der konkurranse ikke vurderes som mulig vil landsmøtets vedtak sikre at kretsen arrangerer et alternativ, f.eks en større konsert. Dette er å styrke kretsarbeidet, ikke å ødelegge det (slik enkelte hevder bla på facebook).

Direkte påmelding til NM: Deltakelsesplikten på DM for å kvalifisere seg til NM, ble i sin tid innført bla for å regulere antallet deltakere som kunne få lov til å delta på NM. Dette skulle også sikre at deltakere på NM var gode nok til å kunne få spille i konkurransene på NM. Det er nå svært mange år siden NTL avviste deltakere til NM fordi de ikke ble vurdert som gode nok. NM er pr. i dag åpent for alle, – bortsett fra at deltakere må ha stilt opp i distriktmesterskap for å få rett til å delta på NM. NTL sliter likevel med å få nok deltakere på NM, og tallene fra DM 2016 viser ingen umiddelbar sammenheng mellom det å delta på DM og ønske om å delta på NM, med unntak av tallene fra Distrikt 1 og 2. Landsmøtet besluttet derfor å ta bort dette kravet. Dette er også i tråd med konkurranseregelverkene til andre, sammenlignbare organisasjoner.

Utredning NM: Landsmøtet bestilte i sitt møte en utredning om hvordan fremtidens NM struktur skal være. Utredningen skal behandles på landsmøtet i 2017. Med landsmøtets vedtak i år vil dette utredningsarbeidet også bygge videre på de endringene som er gjort for krets/distriktstrukturen i NTL. Utredningen vil involvere alle fylkeskretser, tidligere NM arrangører og andre ressurspersoner. Landsstyret vil ha hovedansvaret for utredningen.

Vedtektsendringer i sak 5.1.2
Vedtaket i landsmøtet endret § 3 samt fjernet § 12. For § 12, som omhandler DM på trekkspill, så er det viktig at de som fordyper seg i denne saken leser landsstyrets vurdering i saksfremlegget. Landsstyret sier her: “Landsstyret har vurdert å foreslå en alternativ tekst for § 12 for å forplikte kretsene til å følge opp kravet til gjennomføring av medlemsarrangement slik saken “Sammenheng mellom NM, DM, distrikt og kretser” sitt forslag til vedtak beskriver. I og med at landsstyret inviterer landsmøtet til å vedta et utredningsarbeid knyttet til NM på trekkspill og at kretsene skal delta aktivt i arbeidet her, så mener landsstyret at kretsene må få anledning til å finne sine arrangementsformer før NTL som organisasjon skal gå inn å legge mer detaljerte føringer for slike arrangement. Landsstyret mener derfor at kretsene bør få frihet til egenutvikling på området før NTL som organisasjon vurdere å vedtektsfeste rammer for denne friheten.” Landsstyret i NTL har tillit til at kretsstyrene tar beslutninger til beste for egne medlemmer, og at de vil forvalte den tilliten de får til å utvikle egen aktivitet på en utmerket måte. Hvis ikke, vil landsmøtet i 2017 eller senere kunne vedta rammer for kretsenes handlefrihet.

For landsstyret har det vært sårt å lese alt det negative som skrives, bl. a. på sosiale medier, om det vedtaket som landsmøtet har fattet. De fleste kommentarer er fra personer som ikke har vært til stede på landsmøtet, som ikke har hørt debatten og som sannsynligvis ikke har hatt tilgang på nok informasjon til å danne seg en balansert oppfattelse av saken. Likevel velger mange å uttale seg skråsikkert om hvor ødeleggende dette vedtaket er. Kommentarer i affekt er svært skadelig for vår organisasjons omdømme, særlig når disse kommentarene kommer fra personer som nyter stor respekt innenfor vårt miljø. Landsstyret har nå sørget for at alle dokumenter til saksbehandlingen ligger på trekkspillforbundet sin hjemmeside, slik at alle får anledning til å lese sakspapirene. Vi oppfordrer alle til å gjøre dette før de konkluderer sin mening om saken.

Landsmøtet startet med at Leder Odd Arne Halaas siterte Kåre Willoch. “Endrer vi for å endre, eller endrer vi for å bevare?” Landsstyret ønsker å endre for å bevare. Vi ønsker å styrke vår organisasjon, og landsmøtevedtaket er etter vår oppfattelse et skritt i riktig retning. Landsmøtet delte vårt syn, selv om et mindretall ønsket at det ikke ble gjennomført noen endring. La oss alle ta på oss mulighetsbrillene og utforske hvordan vi kan utvikle oss innenfor rammene av landsmøtevedtaket. Den diskusjonen som har gått siden lørdag natt viser at det er engasjement og glød i organisasjonen. La oss alle bruke dette engasjementet til å skape enda bedre tilbud for alle innenfor NTL familien. Våre medlemmer fortjener det!

Landsstyret i NTL


Her er saklista fra møtet. 

Dele
 

Besøkende

Vi har 31 gjester her nå